Stoetreglement

26/02/2017

Art. 1. De vereniging die deelneemt aan de carnavalstoet van vzw CV De Poederladers verklaart zich akkoord met dit stoetreglement en met de brandveiligheid zonale richtlijnen praalwagens/carnavalsoptochten.

Art. 2. De vereniging die deelneemt aan de stoet dient ten laatste om 13u30 aanwezig te zijn op de plaats van vertrek, te weten de Bierkensweg aan het NEVENPLEIN te KAULILLE. Behoudens overmacht vertrekt de stoet om 14:00u.

Art. 3. Groepen of wagens, waarvan de uitbeelding kritiek zou kunnen uitlokken op veiligheid, godsdienstig, zedelijk, politiek, moreel, ethisch of esthetisch vlak, zullen van deelname uitgesloten worden.
De deelnemende vereniging dient zich te onthouden van elke lasterlijke houding t.o.v. derden en handelingen strijdig met de openbare orde of de goede zeden.

Art. 4. vzw CV De Poederladers of de gemachtigden (politie, brandweer) hebben het recht om de deelnemende groepen voor het vertrek van de stoet te controleren en eventueel uit te sluiten.

Art. 5. Dronken deelnemers, verantwoordelijken, of chauffeurs, worden onmiddellijk verwijderd uit de stoet.

Art. 6. Het is niet toegelaten dierlijk afval, hooi en stro, zaagmeel, vloeistoffen, plastiek korrels en andere materialen uit te gooien, zeker geen computerconfetti, enkel de gekleurde, biologisch afbreekbare confetti is toegelaten.
Bij twijfel contacteert vooraf vzw CV De Poederladers.
Verboden producten worden in beslag genomen en vernietigd.

Art. 7. Het is niet toegelaten voor, tijdens of na de stoet:
– Publiciteit of reclame te verspreiden
– Levende dieren mee te voeren
– Leeggoed en ander afval langs de openbare weg te gooien
– Personen lastig te vallen, te bevuilen of te kwetsen
– Gebouwen, straten of eender welk voorwerp te bevuilen of te beschadigen
– Gebruik te maken van spuitbussen met kleur- en scheerschuim, haarlak, schoensmeer e.d. of enig ander middel dat kwetsuren en/of schade kan veroorzaken aan personen en goederen

Art. 8. Van de deelnemers word verlangd dat er carnaval en ambiance muziek gespeeld word op een aanvaardbaar geluidsniveau. Techno-, House- en dat soort genres horen niet op een carnavalstoet.
Aan het verzoek om het geluid stiller te zetten moet onmiddellijk gevolg gegeven worden.
Leeggoed (blikjes, karton) en ander afval dienen op de wagens te blijven. Geen glaswerk (flesjes enz.) op of langs de wagens, glas is niet toegelaten tijdens de stoet.

Art. 9. Het bezit van alcoholhoudende dranken bij zowel de vorming als tijdens de stoet is verboden, met uitzondering van hoeveelheid die ter beschikking wordt gesteld door de inrichters.
Het is aan de verantwoordelijke om toezicht uit te oefenen op het alcoholgebruik van de deelnemers van zijn groep. Alcohol verbruik voor personen onder de 16 jaar is verboden.

Art. 10. De trekkervoertuigen, evenals de andere voertuigen die deelnemen aan de stoet moeten in een zulkdanige staat verkeren dat zij het traject van de stoet op een veilige manier kunnen afleggen.
Ook dienen zij in orde te zijn met hun Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering.
De aangekoppelde wagens vallen automatisch onder de dekking van de aansprakelijkheid van het trekkend voertuig.
De bestuurders van landbouwvoertuigen dienen op voorhand hun verzekeringsagent op de hoogte te stellen.

Art. 11. De richtlijnen en de aanwijzingen van de stoetcommissarissen dienen op elk ogenblik en onverwijld opgevolgd te worden.
Belangrijk:

  • zorg voor een gekeurde brandblusser van minstens 6kg.
  • de verantwoordelijke van de vereniging dient elke deelnemer van zijn groep op de hoogte te brengen van dit reglement. (stoetreglement afdrukken)
  • breng geen alcoholhoudende drank mee, door de organisatie wordt een hoeveelheid gratis bier ter beschikking gesteld.
  • de inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of tekortkomingen voor, tijdens of na de stoet

 

Wij wensen jullie een fijne carnaval.